Loriot d'Europe - Oriolus oriolus

Eurasian Golden Oriole     Pirol     Rigogolo

Loriot d'Europe - Oriolus oriolus (Eurasian Golden Oriole / Pirol / Rigogolo) 12-07-2007

Loriot d'Europe - Oriolus oriolus (Eurasian Golden Oriole / Pirol / Rigogolo) 08-07-2007